Jaunā VIDĒJĀ izglītība

Vispārējās vidējās izglītības programma

Programmas licencēšanas ID: V_2940

Akreditācijas ID: AP_1475, akreditācijas derīguma termiņš 04.04.2028

Piedāvājam iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā.

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts atzītu izglītības dokumentu – atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību dod iespēju turpināt studijas jebkurā Latvijas vai pasaules universitātē, koledžā vai augstskolā.

Pēc jaunā valsts vispārējās vidējās izglītības standarta katrs izglītojamais var izvēlēties, kurus mācību priekšmetus (kursus) un kādā līmenī apgūt. Katra skola piedāvā noteiktus kursu komplektus, kuros ievērotas valsts standarta prasības:

  • jāapgūst vismaz viens pamatkurss no katras mācību jomas;
  • jāapgūst vismaz trīs padziļinātie kursi;
  • jānokārto obligātie valsts eksāmeni.

Viss par jauno mācību saturu: http://www.skola2030.lv/lv

Mācību maksa:

EUR 47.50 mēnesī (9 maksājumi) izvēloties vispārīgo vai humanitāro komplektu, uzsākot mācības septembrī.

EUR 55.00 mēnesī (9 maksājumi) izvēloties programmēšanas komplektu, uzsākot mācības septembrī.

Ievērojiet Rīgas Tālmācības vidusskolas piedāvātās sociālās atlaides un sekojiet atlaižu akcijām!

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Tuvāk par Rīgas Tālmācības vidusskola piedāvātajiem komplektiem:

VISPĀRĪGAIS KOMPLEKTS

HUMANITĀRAIS KOMPLEKTS

PROGRAMMĒŠANAS KOMPLEKTS

Informācija par mācību norisi un iestāšanos vidusskolā

*Sākot ar 2020./2021. mācību gadu visām Latvijas skolām stājās spēkā jauns valsts vispārējās vidējās izglītības standarts[1], tādēļ sākot ar 10. klasi, izglītības programmas mainījās: [1] https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-izglitibas-programmu-paraugiem